ระยะเวลาการสั่งซื้อ : ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2562

OFFICIAL LIGHT STICK 2018

Price : 1,590 Baht

*BATTERIES INCLUDED

OFFICIAL MERCHANDISE

ระยะเวลาการสั่งซื้อ : ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562

การสั่งซื้อสินค้า

  • - เมื่อสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ จะได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ หรือบัตรกระดาษ (จากสาขา) ที่ระบุรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ สามารถปริ้นออกมา รับสินค้าหน้างานพร้อมกับบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับในใบสั่งซื้อ หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารมอบอำนาจ

Ordering Official Goods

  • - Customer will receive Confirmation Document and ID Card to get Official Goods at Venue. In case if you can not receive the good by yourself. Please provide the document and give authority to others.

หมายเหตุ

  • - รับสินค้าที่หน้างาน ณ สถานที่จัดงาน ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
  • - จุดรับสินค้า เวลา และวิธีการรับชำระสินค้าจะประกาศอีกครั้ง

Remark

  • - The item can be picked up at the concert venue on 15 - 16 February 2020.
  • - The exact location, time and detail for the pick up will be informed later.